Privacyverklaring

Just4You is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Just4You

www.sandrajust4you.nl

info@sandrajust4you.nl

06-33601079

Persoonsgegevens die wij verwerken

Just4You verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens die wij verwerken zijn NAWT, geboortedatum, e-mail, verzekeringsgegevens, medische gegevens, zorggegevens. Voor werknemers verzamelen wij ook een bankrekeningnummer. Verder verzamelen wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  een Burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Just4You verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Just4You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Verzenden van onze nieuwsbrief of andere informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Just4You neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Just4You) tussen zit.


Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Just4You bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die verkregen worden uit een sollicitatieprocedure bewaren wij met verkregen toestemming maximaal één jaar. Contactformulieren (m.u.v. aanmeldformulieren van sollicitanten) die via onze website aan ons worden verzonden, worden naar vier weken vernietigd. De gegevens die wij verzamelen om de zorg uit te kunnen voeren worden bewaard in het cliëntdossier. Het cliëntdossier blijft na beëindigen van de zorgovereenkomst vijftien jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Just4You verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het verstrekken van deze gegevens aan derden wordt eerst toestemming gevraagd aan u

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Just4You. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sandrajust4you.nl. Just4You wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Just4You neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sandrajust4you.nl